Home News Kiadis Pharma Lanceert Beursgang Op…

Amsterdam, 17 juni 2015 – Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis Pharma”, “Kiadis” of de “Vennootschap”), een biofarmaceutische onderneming die innovatieve cellulaire immunotherapieën ontwikkelt die zich in de klinische ontwikkelingsfase bevinden, kondigt vandaag de voorwaarden van haar beursgang op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel aan (de “Aanbieding”).

Overzicht van de Aanbieding

 • Aanbieding van maximaal 2.272.727 nieuwe gewone aandelen. Dit aantal kan met maximaal 15% worden uitgebreid (de Uitbreidingsoptie, zie hieronder gedefinieerd) wat resulteert in een aanbod van maximaal 2.613.636 nieuwe gewone aandelen (de “Aangeboden Aandelen”).
 • Overtoewijzingsoptie van bijkomende gewone aandelen tot maximaal 15% van het aantal nieuwe aandelen waarop in de Aanbieding is ingeschreven. Deze optie kan binnen 30 kalenderdagen na de Noteringsdatum (zoals hieronder gedefinieerd) worden uitgeoefend teneinde shortposities af te dekken die mogelijk ontstaan als gevolg van een eventueel in verband met de Aanbieding gedane overtoewijzing (de Overtoewijzingsoptie, zoals hieronder gedefinieerd)
 • De Aanbieding bestaat uit:
  • Een openbaar aanbod aan particuliere en institutionele beleggers in Nederland en
   België;
  • Een onderhandse plaatsing in de Verenigde Staten aan personen die redelijkerwijs als
   qualified institutional investors (“QIBS”) beschouwd worden zoals gedefinieerd in Rule 144A (“Rule 144A”) ingevolge de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “U.S. Securities Act”), met een beroep op Rule 144A; en
  • Onderhandse plaatsingen bij bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers onder van toepassing zijnde wetten in de relevante rechtsgebieden in de rest van de wereld. De Aanbieding buiten de Verenigde Staten zal worden gedaan in overeenstemming met Regulation S onder de U.S. Securities Act (“Regulation S”).
 • De bandbreedte van de aanbiedingsprijs is gesteld op EUR11,00 en EUR13,75 per Aangeboden Aandeel (de “Prijsbandbreedte”), resulterend in een pre-money waardering van EUR 118 miljoen tot EUR 147 miljoen.
 • Op basis van een aanbiedingsprijs in het midden van de Prijsbandbreedte, zal de Aanbieding liggen tussen EUR 28,1 miljoen en EUR 37,2 miljoen (waarbij wordt uitgegaan van een plaatsing van alle Aangeboden Aandelen inclusief de volledige uitoefening van de Uitbreidingsoptie en Overtoewijzingsoptie) en de daarin besloten marktkapitalisatie van de Vennootschap zal ten tijde van de beursnotering liggen tussen EUR 160 miljoen en EUR 170 miljoen.
 • Bepaalde bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en de nieuwe investeerder Nyenburgh Investment Partners hebben zich verbonden om voor een totaalbedrag van EUR 12 miljoen op de Aangeboden Aandelen in de Aanbieding te zullen inschrijven.
 • De Vennootschap verwacht de netto-opbrengst van de Aanbieding onder meer aan te wenden voor de verdere klinische ontwikkeling van ATIR™101 en voor een verkennend klinisch onderzoek met ATIR™201, de optimalisering en automatisering van het productieproces, het benodigde werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.
 • De resultaten van de Aanbieding, de toewijzing aan particuliere beleggers, en de uiteindelijke aanbiedingsprijs worden naar verwachting in een prijsverklaring op of rond 1 juli 2015 gepubliceerd.
 • De aandelen van de Vennootschap worden naar verwachting toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel op of rond 2 juli 2015.

Manfred Rüdiger, PhD, Chief Executive Officer van Kiadis Pharma: “Wij zijn van mening dat onze producten werkelijk van levensbelang kunnen zijn voor patiënten die aan bloedkanker en erfelijke bloedaandoeningen lijden. De met deze Aanbieding aangetrokken middelen, stellen Kiadis in staat de verdere klinische ontwikkeling van ATIR™ te blijven ondersteunen. Hiermee kan een mogelijk levensreddende behandeling naar de markt worden gebracht, voor de patiënten die deze behandeling zo ongelooflijk hard nodig hebben.”

Mark Wegter, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kiadis Pharma: “Kiadis Pharma is een van Nederlands meest veelbelovende biotechnologiebedrijven. Een succesvolle beursgang stelt de Vennootschap in staat om zijn levensreddende producten voor bloedkankerpatiënten en patiënten met erfelijke bloedaandoeningen verder te kunnen ontwikkelen.”

Hoogtepunten van de Vennootschap

 • Innovatieve celtherapie voor HSCT: Kiadis Pharma ontwikkelt ATIR™, een innovatieve
  celtherapie voor allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). HSCT wordt algemeen beschouwd als de meest effectieve genezende behandeling van bloedkankers en bepaalde erfelijke bloedaandoeningen maar is voor veel patiënten vooralsnog geen beschikbare optie vanwege de risico’s en beperkingen van de huidige HSCT behandelingen.
 • Significante medische noodzaak: ATIR™ adresseert de belangrijkste risico’s en beperkingen van huidige HSCT behandelingen, zijnde: opportunistische infecties, graft-versus-host- disease (GVHD), terugkeer (recidive) van de kanker en een beperkte beschikbaarheid van donoren. ATIR™ maakt ook een veiliger gebruik mogelijk van gedeeltelijk overeenkomende (haploïdentieke) familieleden als stamceldonor voor patiënten die anders niet op tijd een passende donor zouden vinden. Hiermee wordt voorzien in een significante medische noodzaak.
 • Fase II-klinische studie voor leukemie: Het belangrijkste product van de Vennootschap, ATIRTM101, bevindt zich momenteel in een internationale fase II-klinische studie voor leukemie. Het onderzoek wordt verricht in ziekenhuizen in België, Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De studieresultaten worden begin 2016 verwacht.
 • Tussentijdse resultaten van de fase II-studie geboekt: In december 2014 zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd van de nog lopende klinische fase II-studie voor ATIRTM101 die het veiligheidsprofiel van ATIRTM101 ondersteunen en de werkzaamheid van de therapie aantonen.
 • Marktpotentieel: Kiadis Pharma is van mening dat ATIRTM101 een potentieel levensreddende therapie kan bieden aan circa 19.000 patiënten in sleutellanden wereldwijd, met een groeiende primaire markt en aanvullende ontwikkelingen van andere producten.
 • Tweede product voor thalassemie: Het tweede product van Kiadis Pharma, ATIRTM201, wordt ontwikkeld voor erfelijke bloedaandoeningen, met een aanvankelijke focus op thalassemie.
 • EMA-certificaat verleend voor productiekwaliteit: De Vennootschap heeft een robuust GMP-productieproces in Noord-Amerika en Europa in gebruik. Kiadis Pharma is een van de vijf bedrijven waaraan ooit door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP)-certificaat is toegekend voor de productiekwaliteit en preklinische data.

Plan voor klinische ontwikkeling

 • Afhankelijk van de uitkomsten van de huidige fase II-studie, die in het eerste kwartaal van 2016 worden verwacht, is de Vennootschap voornemens om in het vierde kwartaal van 2016 voorwaardelijke goedkeuring voor ATIRTM101 aan te vragen in de Europese Unie en Canada.
 • In het tweede kwartaal van 2016 zal naar verwachting een fase III-studie voor ATIRTM101 worden gestart. Naar aanleiding daarvan zal waarschijnlijk in 2019 bij de EMA, FDA en Health Canada autorisatie voor commercialisering worden aangevraagd.
 • De klinische ontwikkeling van ATIRTM201 voor thalassemie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 met een fase I/II-studie van start gaan.

Details van de Aanbieding

De Aanbieding bestaat uit (i) een openbaar aanbod aan particuliere en institutionele beleggers in Nederland en België, en (ii) een onderhandse plaatsing aan bepaalde institutionele beleggers in verschillende jurisdicties. De Aangeboden Aandelen worden aangeboden (i) in de Verenigde Staten aan qualified institutional buyers, zoals gedefinieerd in Rule 144A van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd met een beroep op Rule 144A of overeenkomstig een andere vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de U.S. Securities Act, of (ii) buiten de Verenigde Staten in offshore transactions in overeenstemming met Regulation S. De Aangeboden Aandelen worden alleen aangeboden in die jurisdicties waar, en alleen aan die personen aan wie, de aanbiedingen van aandelen rechtmatig kan worden gemaakt.

De Vennootschap biedt in totaal maximaal 2.272.727 Aangeboden Aandelen aan binnen een bandbreedte van EUR 11,00 tot EUR 13,75 (inclusief) per Aangeboden Aandeel.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om na overleg met de Joint Bookrunners het totale aantal Aangeboden Aandelen tot maximaal 15% uit te breiden (de “Uitbreidingsoptie”) tot een maximum van 2.613.636 Aangeboden Aandelen of het totale aantal Aangeboden Aandelen te verminderen.

De Vennootschap heeft een optie toegekend (de “Overtoewijzingsoptie”) aan de Sole Global Coordinator, uitoefenbaar binnen 30 kalenderdagen na 2 juli 2015 (de “Noteringsdag”), op grond waarvan de Sole Global Coordinator, handelend namens de Underwriters, de Vennootschap kan verplichten om tot een maximum van 340.909 bijkomende Aandelen uit te geven (of tot een maximum van 392.045 bijkomende Aandelen uit te geven indien de Uitbreidingsoptie volledig wordt uitgeoefend) tot een maximum van 15 % van het totale aantal Aangeboden Aandelen (de “Bijkomende Aandelen”), om shortposities, als gevolg van overtoewijzingen, en stabilisatie transacties te dekken (indien van toepassing) te dekken.

Het is de bedoeling om, bij voldoende vraag, circa 10% van de Aangeboden Aandelen (inclusief eventuele Bijkomende Aandelen) aan particuliere beleggers in Nederland en België toe te wijzen.

De Aanbieding begint op 17 juni 2015 en eindigt naar verwachting op 30 juni 2015 (de “Aanbiedingsperiode”). Behoudens een versnelling of verlenging van het tijdschema voor de Aanbieding en uitgezonderd onvoorziene omstandigheden geldt dat geïnteresseerde particuliere beleggers op de laatste dag van de Aanbiedingsperiode tot 12.00 uur Centraal Europa Zomertijd (“CEST”) een bod kunnen doen tot de aankoop van aandelen en dat institutionele beleggers op de laatste dag van de Aanbiedingsperiode tot 16.00 uur (CEST) kunnen inschrijven op Aangeboden Aandelen.

De aanbiedingsprijs, het exacte aantal Aangeboden Aandelen en de toewijzing aan particuliere beleggers zal worden opgenomen in een prijsverklaring die zal worden gepubliceerd in een persbericht dat tevens op de website van Kiadis zal worden geplaatst en bij de AFM zal worden ingediend (zoals hieronder gedefinieerd). Dezelfde publicaties zullen in de Belgische financiële pers worden gedaan.

Adviseurs

Kempen & Co treedt op als Sole Global Coordinator, en Kempen & Co en KBC Securities treden samen op als Joint Bookrunners. Peel Hunt is aangesteld als Co-Manager. Kempen & Co, KBC Securities en Peel Hunt zijn gezamenlijk de Underwriters. Kempen & Co treedt ten aanzien van de aandelen op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel tevens op als stabilisatie- en noteringsagent en betaalkantoor.

Verwacht tijdschema

Gebeurtenis Tijd en datum
Aanvang aanbiedingsperiode 17 juni 2015
Einde van de aanbieding aan particuliere beleggers 30 juni 2015, 12:00 CEST
Einde van de aanbieding aan institutionele beleggers 30 juni 2015, 16:00 CEST
Einde aanbiedingsperiode 30 juni 2015
Prijsbepaling en toewijzing 1 juli 2015
Aanvang handel op basis van “as-if-and- when-issued” 2 juli 2015
Afwikkeling (betaling en levering) 3 juli 2015 

Prospectus

Kiadis Pharma heeft een prospectus voorbereid met betrekking tot de Aanbieding en de voorgenomen notering van haar aandelen op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel, gedateerd op 16 juni 2015 (het “Prospectus”). Het Prospectus vormt een prospectus voor de toepassing van artikel 3 van richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd (de “Prospectusrichtlijn”) en is opgesteld op grond van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (de “Wft”) en de ingevolge de Wft afgekondigde regelgeving.

Dit Prospectus is goedgekeurd door en ingediend bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (Stichting Autoriteit Financiële Markten, de “AFM”) en zal voor paspoortdoeleinden worden gemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) overeenkomstig artikel 18 van de Prospectusrichtlijn. Het Prospectus bevat een hoofdstuk genaamd “3. Risk Factors” en potentiele beleggers wordt uitdrukkelijk aangeraden om alvorens een beslissing te nemen omtrent de Aanbieding, alle informatie in dit hoofdstuk zorgvuldig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar op de website van Kiadis Pharma: www.kiadis.com/ipo en op de websites van www.kbc.be/kiadis, www.kbcsecurities.be en www.bolero.be/nl/kiadis.

Over Kiadis Pharma

Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op klinisch onderzoek naar, de ontwikkeling en de toekomstige commercialisatie van cellulaire immunotherapieën voor de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen. Kiadis’ belangrijkste producten bevinden zich op dit moment in een klinische fase van ontwikkeling. De Vennootschap is van mening dat haar innovatieve producten een oplossing bieden voor de huidige risico’s en beperkingen van allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Hoewel HSCT momenteel voor veel patiënten geen reële optie is, wordt HSCT algemeen beschouwd als de meest effectieve genezende behandeling van bloedkankers en bepaalde erfelijke bloedaandoeningen. De Vennootschap verwacht dat, zodra er een oplossing is voor de huidige risico’s en beperkingen, HSCT de eerste keus kan worden bij de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen, waardoor zij met haar producten in een grote medische noodzaak kan voorzien.

ATIR101™ wordt op dit moment getest in een open-label fase II-studie bij patiënten met bloedkanker waarvoor geen passende donor is gevonden en waar een gedeeltelijk overeenkomend (haploïdentiek) familielid als stamceldonor voor HSCT wordt gebruikt.
Kiadis Pharma wordt gesteund door een groep vooraanstaande internationale investeerders, waaronder LSP, Alta Partners, DFJ Esprit, Quest for Growth, MedSciences Capital en NOM. Kiadis Pharma is gevestigd in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar www.kiadis.com
Over ATIR™

Tijdens een HSCT behandeling wordt het beenmerg, waarin de zieke cellen zich bevinden, volledig vernietigd en vervolgens vervangen door stamcellen van een gezonde donor. Na een HSCT behandeling duurt het doorgaans minstens 6 tot 12 maanden voordat de bloedcellen en immuuncelfuncties zich tot een nagenoeg normaal niveau herstellen bij een patiënt die een transplantatie heeft ontvangen. In deze periode is de patiënt zeer vatbaar en kwetsbaar voor infecties door bacteriën, virussen en schimmels. De immuuncellen in ATIR™ (Allodepleted T-cell ImmunotheRapeutics) helpen bij de bestrijding van deze infecties en overbruggen de periode tot het immuunsysteem vanuit de getransplanteerde stamcellen volledig opgebouwd is.

Bij ATIR™ worden T-cellen die Graft-versus-Host-Disease (GVHD) veroorzaken uit de donorlymfocyten geëlimineerd, wat de kans op GVHD en eventueel daarmee samenhangende morbiditeit en mortaliteit tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd bevat ATIR™ mogelijk kankerdodende T-cellen van de donor die resterende kankercellen kunnen elimineren en terugkeer van de ziekte kunnen voorkomen. ATIR™ maakt het gebruik van haploïdentieke transplantaten mogelijk die bijna geheel ontdaan zijn van T-cellen waardoor er geen noodzaak is voor het gebruik van immuunonderdrukkende middelen. ATIR™ voorziet de patiënt vervolgens van immuuncellen die geen GVHD veroorzaken. Daarmee lost ATIR™ het probleem op dat een passende donor niet op tijd wordt gevonden, met als gevolg dat genezende HSCT voor veel meer patiënten een haalbare optie wordt.

De Vennootschap schat dat circa 35% van de patiënten die voor HSCT in aanmerking komen en deze dringend nodig hebben, niet op tijd een passende donor zal vinden. Een gedeeltelijk overeenkomend (haploïdentiek) familielid zal echter voor meer dan 95% van de patiënten beschikbaar zijn. Het gebruik van transplantaten uit haploïdentieke donoren, zonder toediening van ATIR™, is momenteel alleen haalbaar in combinatie met krachtige onderdrukking van het immuunsysteem, waardoor de patiënt zeer kwetsbaar wordt voor infecties met ernstige klinische complicaties, mogelijk met de dood als gevolg.

Contactgegevens Vennootschap:
Manfred Rüdiger, CEO Kiadis Pharma
Tel. +31 20 314 02 50 communication@kiadis.com

Contactgegevens voor internationale pers en beleggers:
Mary-Jane Elliott, Jessica Hodgson, Lindsey Neville, Hendrik Thys Consilium Strategic Communications
Tel: +44 (0) 203 709 5708
Kiadis@consilium-comms.com
Ian Bickerton, Christa Nooitgedagt HuijskensBickerton
Tel. +31 (0) 20 685 5955 ian@huijskensbickerton.com

Belangrijke juridische informatie

Niet bestemd voor rechtstreekse of indirecte verspreiding in of naar de Verenigde Staten (waaronder hun territoria en bezittingen, een staat van de Verenigde Staten of het District of Columbia), Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of een rechtsgebied waar dit een schending van de relevante wetgeving van dat rechtsgebied zou opleveren. Deze aankondiging is geen prospectus en bevat of vormt geen aanbod tot de verkoop van, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop van, effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied.

Dit bericht is geen aanbod tot de verkoop van, en geen uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop van de effecten van Kiadis Pharma N.V. (de “Vennootschap”, en die effecten: de “Effecten”) in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.
De Effecten zijn niet geregistreerd, en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de Securities Act of 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht tenzij deze krachtens de Securities Act zijn geregistreerd of een vrijstelling voor deze registratie is verkregen. Er is geen sprake van een openbare uitgifte van Effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging vormt geen prospectus. Het aanbod tot verwerving van Effecten op grond van de voorgenomen uitgifte wordt uitsluitend gedaan, en beleggers dienen hun investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op informatie die zal worden opgenomen in het prospectus dat in verband met die uitgifte in Nederland en België algemeen beschikbaar zal worden gesteld.

Wanneer het Prospectus algemeen beschikbaar is gesteld, kan een exemplaar hiervan kosteloos worden verkregen via de website van de Vennootschap.

Dit bericht is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, of (ii) personen met professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die vallen onder de definitie van “investment professionals” zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de “Order”), of (iii) ondernemingen met een hoog eigen vermogen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en maatschappen en beheerders van omvangrijke trusts zoals beschreven in artikel 49 lid 2 van de Order, of (iv) andere personen aan wie dit bericht in overeenstemming met de Order op rechtmatige wijze kan worden gecommuniceerd. Beleggingen en beleggingsactiviteiten waarop dit bericht betrekking heeft staan uitsluitend open voor deze personen en uitsluitend deze personen kunnen hieraan deelnemen. Personen binnen het Verenigd Koninkrijk die dit bericht ontvangen (behoudens personen die onder (ii), (iii) of (iv) zoals bovengenoemd vallen) dienen niet op dit bericht te vertrouwen of naar aanleiding van dit bericht te handelen.